làm thế nào để xây dựng một power pop có thể nghiền từ pvc