các điều khoản đối tượng cho một công ty khai thác